Cursusvoorwaarden Tropische Dansschool Burnet - Tropische Dansschool Burnet

Cursusvoorwaarden Tropische Dansschool Burnet

1) Tropische Dansschool Burnet, hierna aangeduid als “De Dansschool”, verzorgt cursussen op het gebied van tropische dansen in de ruimste zin van het woord.Een cursus bestaat uit een aantal op het inschrijvingsformulier vermelde en overeengekomen wekelijkse lessen tegen betaling van het vermelde en overeengekomen bedrag per cursus.
 
2) Aspirant-cursisten dienen een door of vanwege de dansschool versterkt inschrijvingsformulier volledig en naar waarheid ingevuld naar de dansschool op te sturen of persoonlijk op de dansschool af te geven. De cursist verplicht zich door ondertekening van inschrijving tot betaling van het volledige lesgeld. Minderjarigen dienen het inschrijvingsformulier mede te laten ondertekenen door één van de ouders, dan wel in voorkomende gevallen een
andere wettelijke vertegenwoordiger.
 
3) Na ontvangst en acceptatie van het inschrijvingsformulier door de dansschool ontstaat een cursusovereenkomst tussen de dansschool houder en de cursist.
 
4) Op overeenkomsten als bedoeld in punt 3 zijn uitsluitend de algemene cursusvoorwaarden van toepassing. De cursist verklaart door ondertekening en retournering van het inschrijvingsformulier als bedoeld hierboven in punt 2 kennis genomen te hebben van deze cursusvoorwaarden en verklaart zich door ondertekening akkoord te gaan.
 
5) Na het tot stand komen van de cursusovereenkomst verstrekt de dansschool na contante betaling van het volledige cursusgeld, welke geheel voldaan moet zijn voor het begin van de eerste les, een strikt persoonlijke leskaart. Mocht deze betaling niet zijn voldaan, dan komt er €7,50 administratiekosten bij. Verstrekking van de leskaart geldt als bewijs van betaling van het volledige cursusgeld.
 
6) De leskaart dient bij elke les door de cursist meegenomen te worden en aan de groepenbegeleiders/sters getoond te worden. Kan de cursist de leskaart niet tonen, of constateert de dansschool enige onregelmatig-heden, dat uitsluitend ter beoordeling van de dansschool, dan behoudt de dansschool zich het recht voor om de toegang van de dansschool te ontzeggen en de cursist niet verder tot de lessen toe te laten. Bij verlies of diefstal van de leskaart zal de dansschool tegen betaling van 3 2,00 een nieuwe leskaart verstrekken.
 
7) Bij tussentijdse beëindiging van de cursus, dan wel het missen van een of meer lessen, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie van cursusgeld plaats, noch is het mogelijk om gemiste lessen in een volgende cursus in te halen, of te verrekenen. Wel is het mogelijk om gemiste lessen in dezelfde cursus periode in te halen, dit alleen na overleg met de dansschool cq. groepenbegeleiders/sters.
 
8) Een cursist is na voorafgaande toestemming van de dansschool eenmalig bevoegd een introducé mee te nemen. Na voorafgaande toestemming van en na betaling van het overeengekomen bedrag aan de dansschool kan een introducé eenmalig actief mee doen aan de les. De betreffende cursist verbindt zich zijn introducé erop te wijzen dat deze zich aan de door of vanwege de dansschool gegeven aanwijzingen dient te houden.
 
9) In geval van te kort aan mannelijke cursisten is het in overleg met de dansschool mogelijk, dat een mannelijke cursist een of meerdere lessen bijwoont dan waarvoor de betreffende cursist ingeschreven is.De cursist dient wel minimaal hetzelfde niveau te beheersen.
 
10) De dansschool behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde cursus de betreffende cursus geen doorgang te laten vinden.
 
11) De cursist is behoudens overmacht aansprakelijk voor alle door de dansschool te lijden schade als gevolg van onrechtmatig handelen of nalaten door de cursist conform de wettelijke bepalingen terzake.
 
12) De dansschool is niet aansprakelijk te stellen voor vermissing, diefstal of eventuele letselschade.
 
13) De dansschoolhouder is bevoegd een cursist die wegens wangedrag de toegang is ontzegd, te blijven weigeren.
 
14) De dansschool behoud zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder opgaaf van reden.

Je Bent Ingecheckt